ΑΡΧΙΚΗ         ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ         ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ     ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ        ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
        ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Δημόσιες συμβάσεις
 • Δημόσια έργα, προμήθειες, υπηρεσίες
 • Πολεοδομικό δίκαιο
 • Δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων
 • Φορολογικό δίκαιο
 • Δίκαιο περιβάλλοντος
 • Ατομικά δικαιώματα
 • Δίκαιο ενέργειας
 • Αστική ευθύνη του Δημοσίου
 • Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
  • Ελεύθερη κυκλοφορία (προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων)
  • Δίκαιο ανταγωνισμού
  • Κρατικές ενισχύσεις
  • Κοινοτικό δίκαιο επιχειρήσεων
  • Κοινοτικό δίκαιο ενέργειας
  • Κοινοτικό δίκαιο τηλεπικοινωνιών
  • Κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος
  • Κοινοτικό δίκαιο υγείας
  • Προστασία καταναλωτή
  • Κοινοτικό δίκαιο μεταφορών
  • Κοινοτικό φορολογικό δίκαιο (Φ.Π.Α., Ειδικοί φόροι, ¶μεση φορολογία)
  • Τελωνειακό δίκαιο
  • Εκπροσώπηση ενώπιον των θεσμών της Ε.Ε. και παράσταση ενώπιον των κοινοτικών δικαστηρίων
 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
  • Ουσιαστικό Δίκαιο ΕΣΔΑ
  • Παράσταση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
  • Διεθνείς επενδύσεις
  • Διεθνείς συμβάσεις
  • Δίκαιο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
 • Διεθνές φορολογικό Δίκαιο

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Ενοχικό δίκαιο
 • Δίκαιο μισθώσεων
 • Δίκαιο αυτοκινήτων
 • Εμπράγματο δίκαιο
 • Υποθηκοφυλακεία - Κτηματολόγιο
 • Κληρονομικό δίκαιο
 • Συμβάσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Αναιρετική διαδικασία
 • Απαλλοτριώσεις
 • Διαιτησία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Εταιρικό δίκαιο
 • Ασφαλιστικό δίκαιο
 • Δίκαιο αξιογράφων
 • Δίκαιο μεταφορών
 • Τραπεζικό δίκαιο
 • Δίκαιο σημάτων
 • Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
 • Δίκαιο ανταγωνισμού
 • Δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 
Design, development & hosting: Nomiki Bibliothiki Web Services